Marika Tammeaid

Muutos tapahtuu, kun valveilla olevat ihmiset lähtevät tekemään toisin ja rengas veden pinnalla alkaa laajenemaan.

Marika Tammeaid työskentelee johtavana asiantuntijana Sitrassa jossa hän vastaa julkisen sektorin johtamisen avainalueesta. Hän on johtamiskoulutuksen konkari ja ratkaisukeskeinen valmentaja. Marika on myös elinikäinen oppija ja kirjojen, äänikirjojen- ja e-kirjojen sekakäyttäjä, joka viime aikoina on miettinyt paljon myös strategista designia.

Marika on työskennellyt valtionhallinnossa esimiestehtävissä 2000-luvun vaihteesta asti. Marikan mukaan silloin kun oma työmotivaatio lähtee yhteisen hyvän, Suomen hyvän ja maailman hyvän tekemisestä, ei valtion tarjoamille työmahdollisuuksille löydy vertaa. Marikan huomion keskipisteessä on erityisesti se, miten yhteiskunnallisista uudistumisen haasteista muovataan laadukas, uusia oivalluksia herättävä koulutus. Marikan mukaan koulutuksen onnistumista ja vaikuttavuutta ei tule mitata asiakkaan tyytyväisyydellä tai viihtyvyydellä, sillä oppimisen ja kehityksen kannalta oleellista ei ole tarjoilujen kattavuus tai kahvin lämpötila. Koulutuksessa keskeistä on ratkaisukeskeinen ja tulevaisuusorientoitunut lähestymistapa, sekä opittujen asioiden vienti käytäntöön. Marikan lempikysymys onkin ”mitä tämä tarkoittaa käytännössä?”.

Moderni maailma on kompleksinen, räjähdysherkkä ja moniarvoinen, se haastaa valtionhallinnon perinteistä toimintatapaa joka on ollut hallinnonjärjestämisestä lähtevä. Kompleksinen ja monitulkintainen maailma myös haastaa meistä jokaista oppimaan uutta päivittäin. Nykypäivän haasteisiin vastaaminen edellyttää uudenlaista julkisen hallinnon organisoitumisen tapaa ja ilmiölähtöistä toimintakulttuuria. Ketteryys ja joustaminen, hetkeen tarttuminen ja hetkessä oppiminen ovat taitoja joiden tulee kuulua jokaisen nykypäivän johtajan ja virkamiehen kyvykkyyksiin.

Tässä podcastissa puhumme ratkaisukeskeisestä oppimisesta, arjessa oppimiskyvystä ja erilaisesta oppimisesta. Kerromme mitä metataitoja niin nykypäivän johtaja kuin jokainen virkamieskin tarvitsee 2020-ajattelussa. Keskustelemme siitä, kuinka hyvä koulutus muuttaa ihmisten mindsettiä. Paneudumme siihen, kuinka uusi oppiminen tapahtuu tilanteissa, joissa ihmiset asetetaan hämmentäviin tilanteisiin ja pakotetaan ajattelemaan asioita, joita he eivät arjessaan kohtaa. Avaamme laajanäkökulman, poikkihallinnollisuuden ja kokonaisoptimoinnin tärkeyttä, sekä sitä mikä merkitys empatialla ja intuitiolla on ratkaisuvaihtoehtojen löytämiselle.

”Muutos tapahtuu ylhäältä, alhaalta ja keskeltä ja maailmaa tulee luoda visiosta käsin. Meillä on olemassa kaikki menetelmät ja työkalut. Nyt tarvitaan vain rohkeutta ottaa ne kaikki käyttöön.”