Petteri Kallio 05.11.2017

Mitä koulutuksia eOppivaan ollaan suunnittelemassa?

Meiltä on kyselty melkoisesti koulutuksista, joita eOppivaan aiotaan ensimmäiseksi tuottaa. Avaan tässä blogissa hiukan mitä olemme suunnitelleet. Tarkoitus on edetä pilotti ja sisältö kerrallaan. Emme tiedä vielä tässä vaiheessa onnistummeko tekemään näistä kaiken vai ainoastaan osan. Työstämme samalla hankkeessa uutta toiminta- ja tuotantomallia sisällöille, joten muutoksia myös sisältöihin on varmasti tulossa. Hankkeen ohjausryhmässä on linjattu sisältöjen tuotannosta siten että ensimmäiseksi priorisoituvat mahdollisimman laajaa kohderyhmää palvelevat koulutukset. Tässä tämän hetkiset ajatuksemme.

Yhteinen perehdyttäminen valtionhallinnolle eli valtiopassi

Valtiopassi (työnimi) on kaikille valtion uusille, ja mikä ettei kertaavillekin,työntekijöille ja virkamiehille tarkoitettu lyhyt perehdytys valtiolla työskentelemisen tärkeimpiin erityispiirteisiin. ​Koulutus tapahtuu kokonaan eOppivassa ja on maksuton. Valtiopassi täydentää viraston omaa perehdytystä. Oppiminen todennetaan kyselyillä ja mietintätehtävillä. ​Valtiopassia on suunniteltu uudelle valtion työntekijälle ja suositellaan käytäväksi noin 2 kuukauden sisällä palvelussuhteen alusta​. Tarkoituksen on kouluttaa perusasiat valtiolla työskentelystä ja mitkä ovat sen tärkeimmät erot verrattuna yksityiseen sektoriin tai kuntasektoriin. Koulutusta suunnitellaan yhdessä ministeriöiden ja virastojen kanssa.

EU:n tietosuoja-asetus (GDPR)

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää virkamiehet uuden EU:n tietosuoja-asetuksen keskeisimpiin asioihin. Koulutuksessa käydään läpi tärkein käsitteistö sekä periaatteet tietosuojan toteuttamiseksi. Koulutuksessa tutustutaan henkilötietojen käsittelyn periaatteisiin, rekisteröidyn oikeuksiin ja tietosuojaperiaatteiden toteuttamiseen sekä soveltamiseen. Koulutus sisältää asiantuntijavideoita, tehtäviä ja useita käytännön esimerkkejä. Koulutuksen jälkeen osallistuja osaa keskeisimmät tietosuojan käsitteet, ymmärtää henkilötietojen käsittelyn periaatteet ja rekisteröidyn oikeudet. Lisäksi koulutuksen aikana osallistuja oppii miten tietosuojaperiaatteet toteutetaan ja miten GDPR:aa sovelletaan. Kurssia kehitetään yhteistyössä VAHTI ja JUHTA asiantuntijoiden kanssa. Verkkokurssin teksti pohjautuu oikeusministeriön ja tietosuojavaltuutetun toimiston oppaaseen (4/2017) “Miten valmistautua EU:n tietosuosuoja-asetukseen?” . Alustana toimii Helsingin yliopiston tekoälyä hyödyntävä alusta, jonka pohjalta kurssia ja sisältöä voidaan tulevaisuudessa parantaa datan perusteella.

Esimies muutoksessa

Koulutuksessa esimies saa käytännön työvälineitä muutoksen viestimiseen. Lisäksi siinä pääsee peilaamaan omaa roolia esimiehenä muutostilanteiden näkökulmasta. Koulutuksen jälkeen esimies ymmärtää miksi lähiesimiehen tapa johtaa muutoksia on juuri se kriittinen piste, joka vaikuttaa muutoksen onnistumiseen. Koulutuksessa käydään läpi niitä tunnereaktioita, joita muutokset tyypillisesti aiheuttavat organisaatioissa ja opitaan kohtaamaan haastavia tilanteita ja tunnistamaan myös omia tunteita muutosten läpiviejänä. Kurssi toteutetaan verkkokoulutuksena.

Digiosaamiset

Tässä kokonaisuudessa teemme noin 20 minuutin tietoiskuja aiheista: valtion viestintäohjeet sosiaalisessa mediassa toimimiseen, asiantuntijana sosiaalisessa mediassa, tekoäly, data-analytiikka etc. Kouluttajana toimivat sekä valtionhallinnon asiantuntijat sekä muita alansa huippuasiantuntijoita. Lisäksi on tarkoitus tuottaa lyhyitä ohjevideoita ja vinkkejä yleisimpien ohjelmistojen käyttöön liittyen (vrt. Tilastokeskuksen Digiremppa).

 Hyvä virkakieli

Hyvä virkakieli on tärkeää koska sillä valmistellaan ja hoidetaan yhtä hyvin koko maan tai kunnan kuin yksittäisen kansalaisen asioita. Sillä tiedotetaan, päätetään, raportoidaan, opastetaan ja neuvotellaan. Viranomaisten kielenkäytöstä säädetään hallintolain 9. pykälässä, jossa viranomaiset velvoitetaan käyttämään asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä. Hyvä virkakieli ja ymmärrettävä nimistö ovat hyvän hallinnon ja palvelun sekä kansalaisten oikeusturvan lähtökohtia. Virkakielityössä tärkeitä ovat sekä kirjoittajien taidot että kirjoittamisen olosuhteet. Tässä verkkokurssissa ja sen tehtävissä opiskelija oppii antamaan lukijalle riittävästi tietoa ja ymmärtämään mistä hankalat lauserakenteet johtuvat. Lisäksi opiskelija oppii koostamaan viestinsä siten, että lukija ymmärtää lukemansa. Kurssin aikana käydään läpi pitkiä virkkeitä, määriteketjuja, lauseenvastikkeita ja kiilalausetta. Lisäksi opiskelija oppii käyttämään kieltä ja rakenteita, jotka ovat lukijalle tuttuja. Koulutuksen sisällöstä vastaavat Kotimaisten kielten keskuksen kouluttajat.

Hankinta 2020-koulutukset

Valtion hankintojen digitalisoinnin tavoitteena on, että  hankinnat toteutetaan oikeellisesti, tehokkaasti ja taloudellisesti edistäen markkinoiden kilpailua toimittajien välillä. Handi-hankkeen yhtenä alaprojektina on muutosjohtaminen joka tähtää siihen että sovitut toimintatavan muutokset tapahtuvat virastojen arjessa. Tätä tukemaan hanke tarjoaa pääasiallisesti kolmenlaisia palveluita: koulutusta, ohjausta ja viestintää. Koulutus on hankintojen digitalisointiin liittyvän asiaosaamisen lisäämistä esimerkiksi verkkokoulutuksen keinoin. Handi-koulutus on sisällöltään kaikille yhdenmukaista ja tarjolla eri kohderyhmille osallistujavirastoissa. Lisää Handin muutosjohtamiskokonaisuudesta täältä

 

Hallinnon rakenteet-pilotti

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää uudet valtion työntekijät siihen, miten suomalainen hallinto, ja erityisesti valtion hallinto, toimii ja miltä hallinnon tulevaisuus näyttää tällä hetkellä. Koulutuksessa suomalaista yhteiskuntaa tarkastellaan paisti organisatorisesta näkökulmasta, myös hallinnon ohjauksen ja toimivallan näkökulmasta. Koulutuksessa tutustutaan valtionhallinnon keskeisiin toimijoihin ja tehtäviin ja kuinka hallinnon toimintaa valvotaan. Koulutuksen lopussa esitetään myös muutamia näkökulmia hallinnon tulevaisuudesta. Verkkokoulutuksen aikana opiskelija oppii julkisen vallan rakenteet ja vallan kolmijaon. Lisäksi hän lisää ymmärrystään julkisen hallinnon tehtävistä ja sen keskeisistä toimijoista. Osaamista todennetaan pienillä kysymyksiä ja testeillä. 

Muut keskustelluissa nousseet sisällöt mm.

  • Lainsäädäntöprosessi
  • Ihmisoikeudet
  • Tiedolla johtaminen
  • Julkisuuslaki

Tulevaisuudessa jokainen virasto voi käyttää eOppivaa myös omana koulutusympäristönään. Hankkeen alussa pyrimme siis kuitenkin luomaan yhdessä hyviä yhteisiä sisältöjä. Sellaisia jotka hyödyttävät mahdollisimman montaa valtiolla työssä olevaa.

Lisää ideoita hyvistä sisällöistä voi laittaa meille info@eoppiva.fi