Rekisterinpitäjä      

HAUS kehittämiskeskus Oy
Yliopistonkatu 5, PL 101
00101 Helsinki
Vaihde: 0207 180 1


Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Matleena Nurmiainen, sijainen Tuija Salmikannas
tuija.salmikannas@haus.fi, puh. 040 588 2355

 

Rekisterin nimi

Avointen eOppiva-koulutusten suoritustiedot

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on tarjota todistus eOppivan avoimeen koulutukseen osallistumisesta ja välittää tieto koulutusten suorittamisesta koulutuksen tarjoavalle organisaatiolle. Koulutusten osallistujien yhteystietoja voidaan käyttää myös palautteen keräämiseen ja osaamista syventävien koulutusten suosittelemiseen.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on oikeutettu etu.

 

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan henkilön itse ilmoittamat tiedot:

  • nimi
  • sähköpostiosoite
  • organisaatio

sekä järjestelmästä tuleva tiedot

  • suoritettu koulutus
  • suorituspäivämäärä

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan henkilön itse www.eoppiva.fi-sivulla antamista tiedoista.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Verkkokoulutusten suorituksista voidaan luovuttaa koulutuksen tarjoavalle organisaatiolle henkilön nimi, organisaatio, suorituksen yksilöivä todistusnumero ja koulutuksen suorituspäivämäärä.

HAUS kehittämiskeskus Oy ei luovuta tietoja eteenpäin markkinointitarkoituksiin.

 

Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot (nimi ja sähköpostiosoite) poistetaan, kun tieto suorituksesta on välitetty koulutuksen tarjoajalle. Jos henkilö on antanut luvan yhteydenottoon palautteen keräämistä tai koulutusten markkinointia varten, tietoja säilytetään rekisterissä 3 vuotta koulutuksen suorittamisesta. Vanhentuneet ja virheelliset tiedot poistetaan.

 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

Rekisterin suojauksen perusteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto on suojattu palomuurilla ja riittävillä teknisillä tietosuojaratkaisuilla. Rekisteritiedot sijaitsevat Suomessa sijaitsevilla palvelimilla. Rekisteriin tallennetut tiedot on suojattu tietoturvallisesti ja niitä pääsee katsomaan vain siihen oikeutettu HAUS kehittämiskeskus Oy:n työntekijä. Tietojärjestelmien käyttöä valvotaan ja järjestelmiin pääsy on rajoitettu. Käyttäjä tunnistetaan käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

 

Kielto-oikeus

Henkilöllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely suoramainontaa varten. Henkilöllä on myös mahdollisuus peruuttaa antamansa suostumus.

 

Muut rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on

  • Oikeus pyytää pääsy häntä itseä koskeviin henkilötietoihin ja käyttää tätä oikeutta kohtuullisin väliajoin
  • Oikeus pyytää tietojen oikaisemista tai poistamista. Rekisteröidyllä on oikeus saada henkilötietonsa poistetuksi sen jälkeen, kun niitä ei tarvita siihen tarkoitukseen, johon tiedot ovat kerätty, rekisteröity on vastustanut henkilötietojensa käsittelyä tai käsittely ei muutoin ole asetuksen säännösten mukaista.
  • Oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista kuten tietojen siirtämistä toiseen käsittelyjärjestelmään, käyttäjien pääsyn estämistä tiettyihin henkilötietoihin tai julkaistujen tietojen väliaikaiseen poistamiseen verkkosivuilta
  • Oikeus vastustaa käsittelyä, kun tietoja käsitellään oikeutetun edun perusteella
  • Oikeus vastustaa suoramarkkinointia

 

Oikeuksien käyttämiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä rekisterinpitäjään: tuija.salmikannas@haus.fi

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.